Lalo Diaz

(830) 278-3904
Fax (830)278-8750
Courthouse Plaza, Box 12
Uvalde, Texas 78801